MAPFRE GENEL SİGORTA Devlet Tarım Sigortaları ile tarım ve hayvancılık yatırımlarınızda tüm güvencemizle yanınızdayız.

14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” doğrultusunda TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) kurulmuştur. Şirketimiz, bu havuza üye olup havuz tarafından tüm teknik, hasar ve reasürans işlemlerinin yürütüldüğü “Devlet Destekli Tarım Sigortaları”nı yürürlüğe girdiği 01.06.2006 tarihinden itibaren tanzim etmeye başlamıştır.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları kapsamında şu branşlar yer almaktadır:
Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası,
Devlet Destekli Sera Sigortası,
Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası,
Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası,
Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası.

Bu poliçelerin toplam priminin % 50’si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50’si sigortalı tarafından ödenmektedir.

Bitkisel Ürün Sigortası

Teminat Kapsamı

Bitkisel Ürünler için, Dolu Ana Sigortası ile birlikte yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde sunulmaktadır. Ayrıca, açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak, isteğe bağlı don riski teminatı; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.Bitkisel Ürün Sigortası düzenlenebilmesi için TARSİM tarafından bildirilen “son kabul tarihleri” dikkate alınmakta olup son kabul tarihi geçmeyen ürünler için poliçe tanzim edilebilmektedir.
Teminatlar
Bu sigorta kapsamında verilen teminatlar aşağıda belirtildiği gibi 2 ayrı paket halinde tasnif edilmiştir. Üreticiler sigorta yaptırırken ürününe ve ihtiyacına uygun paketi seçebileceklerdir.
Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler
Paket-1: Tüm bitkisel ürünler için dolu + fırtına, hortum, yangın, deprem ve heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybıPaket-2: Sadece meyveler için don + dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.
Sigorta Priminin Ödenmesi

Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25’i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

Hayvan Hayat Sigortası

Teminat Kapsamı

Ön soy kütüğüne veya soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için:a) Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar, (antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler,
b) Her türlü kaza ile yılan ve böcek sokmaları,
c) Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
d) Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
e) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler,
teminata dahil edilmiştir.
Sigorta Priminin Ödenmesi

Toplam primin % 50’si devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50’si sigortalı tarafından ödenmektedir. Ödemeler; Hayvan Hayat sigortasında % 25 peşin, bakiyesi 5 eşit taksit ile tahsil edilmektedir.

Kümes Sigortası

Teminat Kapsamı

Kapalı sistemde üretimi yapılan, biyogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kümes hayvanları için;a) 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’na göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
b) Her türlü kazalardan ve zehirlenmeleri,
c) Her türlü doğal afetler,
d) Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler,

teminata dahil edilmiştir.

Sigorta Priminin Ödenmesi

Toplam primin % 50’si devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50’si sigortalı tarafından ödenmektedir. Ödemeler; Kümes sigortasında % 25 peşin, bakiyesi 5 eşit taksit ile tahsil edilmektedir.

Sera Sigortası

Teminat Kapsamı

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması ve Heyelan risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına ve hortum risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması gerekmektedir.
Sigorta Priminin Ödenmesi

Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10’u peşin alınır; kalan da %90’ı da vadeli olarak  (1 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu ; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu tahsilat) tahsil edilir.

Su Ürünleri Sigortası

Teminat Kapsamı

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve TARSİM tarafından yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.
Teminatlar
Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde;

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık,
– Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler,
– Her türlü doğal afet,
– Kazalar,
– Predatörler,
– Alg patlaması.sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

Sigorta Primin Ödenmesi

Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50’si Devlet tarafından karşılanacaktır. Yetiştirme planında beyan edilen aylık ortalama stok değeri üzerinden hesaplanan depo -geçici- prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir. Poliçe bitiminde; yetiştirme süresi boyunca gerçekleşmiş olan aylık ortalama stok değerleri esas alınarak yapılan prim hesabına göre gerekli prim ayarlaması yapılır.