Ülkemizin büyük bölümünün deprem kuşağı üzerinde yer alması ve Türkiye’deki çoğu yapısal hasarın depreme bağlı olarak ortaya çıkması nedeniyle, tapuya kayıtlı tüm özel mülkler DASK zorunlu deprem sigortasına tabidir. Bu sigortanın prim tutarını, Doğal Afetler Sigorta Kurumu’nun www.dask.gov.tr adresli internet sitesinde, “poliçe primi ve bedeli hesaplama” isimli bölümde hesaplayabilirsiniz.

https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/calculatePremium

Sigorta Kapsamı

27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası’na Dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası’na tabidir.
Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar
– Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
– Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
– Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar
– 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar
Sigorta Bedelinin Tespiti
Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafınca yayımlanan ve her sene revize edilen Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatnamesi’nde, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki binaların yapı tarzlarına karşılık gelen metrekare birim maliyetleri belirtilmiştir.Sigortaya konu taşınmazın brüt metrekaresi, metrekare birim maliyeti ile çarpılarak Zorunlu Deprem Sigortası sigorta bedeline ulaşılır. Ancak bu bedel hiçbir şekilde “Talimathane”de belirlenen azami bedelden daha yüksek olamaz.Taşınmazın brüt metrekaresi; net metrekaresine balkonlar ve bina içinde bulunan ortak alanların sigortalının payına düşen kısmı ilave edilerek bulunur. Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümler, ayrılan ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalar da ortak alanlar içerisinde değerlendirilir.
Sigorta Priminin Hesabı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun internet sitesinden www.dask.gov.tr “Poliçe Primi ve Bedeli Hesaplama” bölümünden yapılabilmektedir.